Nota legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB DA ASOCIACIÓN O CORAZÓN DE MEAÑO

http://www.asociacioncorazondemeano.es

A ASOCIACIÓN O CORAZÓN DE MEAÑO (en diante ASOCIACIÓN) con domicilio en Santa Lucía 23, Dena 36967 Meaño (Pontevedra), con CIF G36536845, representada por Mª ROSARIO CAMIÑA GONZÁLEZ, con NIF 35.301.940E, pon a disposición no seu sitio web http://www.asociacioncorazondemeano.es determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web da ASOCIACIÓN por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web http://www.asociacioncorazondemeano.es en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produza esta aceptación.

O acceso ao sitio web da ASOCIACIÓN implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO 1.1.- A utilización do sitio web da ASOCIACIÓN non leva a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo se este USUARIO desexa utilizar a base de datos de artigos existentes en http://www.asociacioncorazondemeano.es onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente a ASOCIACIÓN prohibe os seguintes: 1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas da ASOCIACIÓN ou a terceiros. 1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing"). 1.2.- A ASOCIACIÓN poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais- ver cláusula quinta.

SEGUNDA.- CONTIDOS: Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por: 2.1.- A ASOCIACIÓN utilizando fontes internas e externas de tal modo que a ASOCIACIÓN unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna. 2.2.- A ASOCIACIÓN resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.- Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca da ASOCIACIÓN , que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentimento expreso da ASOCIACIÓN. Quedan reservados todos os dereitos. Ademais, o sitio web da ASOCIACIÓN -os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso da ASOCIACIÓN.

CUARTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.- As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de PONTEVEDRA renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

QUINTA: No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. A ASOCIACIÓN poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte da ASOCIACIÓN.

CRÉDITOS: Este sitio web foi realizado pola consultora en TIC Softic, de Grupo Isonor.

Logo Softic Logo Grupo Isonor

Logo da Xunta de Galicia